ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม นายกิตติศักดิ์  พวงศรีเคน นายนัฐฐา โมบัณฑิตย์
จุดประสงค์การจัดกิจกรรมชุมนุม
เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
1. สร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐานตามบทนิยาม โดยใช้ GSP
2. สร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้เมนูการแปลง โดยใช้ GSP
3. หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม และรูปสามเหลี่ยม โดยใช้ GSP
4. สำรวจความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม โดยใช้ GSP
5. สำรวจสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้ GSP
6. สร้างและสำรวจกราฟของฟังก์ชัน โดยใช้ GSP
7. สร้างและสำรวจกราฟของฟังก์ชันในภาคตัดกรวย โดยใช้ GSP


ภาพตัวอย่าง

 

สัปดาห์

เนื้อหา

กิจกรรม

1

-

สำรวจชุมนุม

2

-

รับสมัครนักเรียนเข้าชุมนุม

3

-

ปฐมนิเทศ

4

เรขาคณิต

สร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐานตามบทนิยาม โดยใช้ GSP

5

เรขาคณิต

สร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐานตามบทนิยาม โดยใช้ GSP

6

เรขาคณิต

สร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐานตามบทนิยาม โดยใช้ GSP

7

เรขาคณิต

สร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐานตามบทนิยาม โดยใช้ GSP

8

เรขาคณิต

สร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้เมนูการแปลง โดยใช้ GSP

9

เรขาคณิต

สร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้เมนูการแปลง โดยใช้ GSP

10

เรขาคณิต

หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม และรูปสามเหลี่ยม โดยใช้ GSP

11

เรขาคณิต

สำรวจความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม

12

-

ประเมินผลการเรียนรู้ครั้งที่  1

13

สมการเชิงเส้น

สำรวจสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

14

สมการเชิงเส้น

สำรวจสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

15

-

การแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ GSP

16

สมการเชิงเส้น

สำรวจสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

17

ฟังก์ชัน

สร้างและสำรวจกราฟของฟังก์ชัน

18

ฟังก์ชัน

สร้างและสำรวจกราฟของฟังก์ชัน

19

-

ประเมินผลการเรียนรู้ครั้งที่  2

20

-

มอบเกียรติบัตร  และปัจฉิมนิเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ตารางสอน
1.6 แผนการจัดการเรียนรู้
1.7 สื่อ/นวัตกรรม
1.9 Best Practice
1.10 ผลงานนักเรียน
1.11 เกียรติประวัติ

เนื้อหาคณิตศาสตร

2.7 คณิตศาสตร์ O-NET

2.8 คณิตศาสตร์ PAT1

กิจกรรมการเรียนรู้

3.1 โครงงานคณิตศาสตร์

3.4 E-Learning
กิจกรรมเสริมความรู้
4.1 A-Maths & Game
4.2 เพลงคณิตศาสตร์
4.3 คณิตฯในธรรมชาติ
4.4 ชุมนุมคณิตศาสตร์
4.5 ค่ายคณิตศาสตร์
4.6 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
4.7ภาพกิจกรรม