ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ :

ฝึกทักษะยุทธศาสตร์การคิด ใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมกันพัฒนาการศึกษา สู่มาตรฐานสากล

นโยบาย:

 1. ส่งเสริมเร่งรัดและรณรงค์ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น
3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาเทคนิควิธีการสอนและนำความรู้สมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรผลิตสื่อการเรียนการสอน และนำความรู้สมัยใหม่มาใช้ ในการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนของตนเองในวิชาคณิตศาสตร์โดยการส่งเข้าร่วม
การแข่งขันเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้มากที่สุด
7. ส่งเสริมให้บุคลากรผลิตข้อสอบมาตรฐาน โดยการสิเคราะห์ข้อสอบและนำมาปรับปรุง
ใช้ในแต่ละสถานศึกษา

พันธกิจ :

1. จัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนอยู่ได้ตามวิถีไทย
ในสังคมโลกปัจจุบัน
2. ฝึกนักเรียนให้รู้จักใช้ยุทธศาสตร์ในการคิดในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สู่มาตรฐานสากล
4. จัดบรรยากาศห้องเรียน สถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย : นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความความสุข
กลยุทธการเรียนรู้ :

 1. สูตรคูณหมั่นฝึกท่อง
2. ต้องหัดคิดเลขในใจ
3. อธิบายขั้นตอนและวิธีการคิดได้
4. ใส่ใจทำแบบฝึกหัด
5. รวบรวมและจัดข้อมูลให้เป็นระบบ
6. หมั่นทบทวนความรู้เดิม
7. ส่งเสริมความรู้ด้วยการเข้าค่าย
8. สร้างและทายปัญหากับเพื่อน
9. ย้ำเตือนใจหมั่นให้เหตุผล
10. ฝึกฝนการแก้ปัญหาด้วยแนวติดใหม่

คำขวัญ : คิดเป็น  ทำเป็น  วางแผนเป็น  แก้ปัญหาได้
กลับหน้าแรก