ลำดับ

ชื่อ -สุกล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิสูงสุด

วิชาเอก

ประวัติ

1

นางพัชรี มะเสนะ ***

ครู/ชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา

รายละเอียด

 2

นายกิตติศักดิ์  พวงศรีเคน**

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.ม.

คณิตศาสตรศึกษา

รายละเอียด

3

นายศุภชัย ศรีจานเหนือ

คร/ูชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

คณิตศาสตร์

รายละเอียด

 4

นายจักรทิพย์  ก้านจักร

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

 5

นายประเศียร  เมืองวงษ์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

รายละเอียด

6

นายนิวัฒน์  อุ่นพิกุล

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.ม.

การบริหารการศึกษา

รายละเอียด

 7

นางสาวสิริกัลยา  สิงธิมาตร

ครู/ชำนาญการ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

รายละเอียด

8

นายนัฐฐา  โมบัณฑิตย์

ครู/ชำนาญการ

ศษ.บ.

คณิตศาสตร์

รายละเอียด

9

นางอรสา  จันทะชาลี

ครู/-

ศษ.บ

คณิตศาสตร์

รายละเอียด

10

นายจักรี บุพสิงห์

ครู/-

วท.บ.

คณิตศาสตร์

รายละเอียด

11

นายวิรชาติ  วิเศษวิสัย

ครูผู้ช่วย

วท.บ.

คณิตศาสตร์

รายละเอียด

12

นายสราวุธ  สมสา

พนักงานราชการ

วท.บ.

คณิตศาสตร์

รายละเอียด

13

นางสาวอนงค์  ศรีวิชา

พนักงานราชการ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

รายละเอียด

14

นางสาวปัทมา  พรมหญ้าคา

ครูอัตราจ้าง

ค.บ.

คณิตศาสตร์

รายละเอียด

15

นางสาวจันทิมา  สีลาคต

ครูอัตราจ้าง

ค.บ.

คณิตศาสตร์

รายละเอียด

16

นางสาวธลิตา  อภัยศรี

ครูอัตราจ้าง

ค.บ.

คณิตศาสตร์

รายละเอียด

1ึ7

นางสาวศวรรณญา  ทรหาญ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

รายละเอียด

หมายเหตุ   *** หมายถึงหัวหน้ากลุ่มสาระฯ                  ** หมายถึงรองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ