ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

การแข่งขัน A-MATH SUDOKU ระดับภูมิภาค
การแข่งขันไซเบอร์ดิกครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2555
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา  มีตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
จำนวน 12 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาพกิจกรรมการแข่งขัน A-MATH SUDOKU ปีการศึกษา 2555
โดยครูกิตติศักดิ์ ครูกัญญารัตน์ และครูอนงค์
ภาพกิจกรรมปี 2554

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
21-22 สิงหาคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรม
ต่างๆ มากมาย เช่นนิทรรศการให้ความรู้ การแข่งขัน A-MATH
SUDOKU การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม GSP
การแข่งขันคิดเลขเร็ว การแข่งขันรูบิค คณิตคิดเร็ว เกมบิงโก
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP สำหรับนักเรียน
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
ได้จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP สำหรับนักเรียน
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2555 โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 34 คน
ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ สามารถออกแบบและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้โปรแกรม GSP
การอบรมฯ ดำเนินโครงการโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชิพ
สาขาคณิตศาสตร์ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ภาพกิจกรรม

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปีการศึกษา 2555
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
ได้จัดกิจกรรม การอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ครูคณิตศาสตร์ให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โปรแกรม GSP การสอนคณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ การพัฒนา
การวิเคราะห์ข้อสอบ ทักษะด้านต่างๆ และพัฒนาตนเองในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับบุคลากรอื่นได้
ภาพกิจกรรม
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
 
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กิจกรรมต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ดังนี้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554
การแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางคณิตศาสตร์ GSP การแข่งขันการแข่งขัน A-math GAME
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติวิชาคณิตศาสตร์
ซึ่งผลจากการแข่งขันดังกล่าวทำให้นักเรียนได้รับรางวัล
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดัวย
ภาพร่วมแสดงความยินดี
ประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดนิทรรรศการ
นำเสนอผลงาน และกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา 2551-2554
เพื่อรับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ในครั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้ GSP,โครงงานคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัล
ระดับภาค การส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม เช่น คิดเลขเร็ว
เอเม็ท ซูโดกุ เป็นต้น
ภาพกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554
การจัดการประกวด และแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61
ปีการศึกษา 2554 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน"
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมหาสารคาม
27-29 ธันวาคม 2554 
 นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกท่าน
(อาคาร4 ห้อง438)
รายละเอียดการแข่งขัน สพม.เขต 27
จัดการแข่งขันวันที่ 7-9 ธันวาคม 2554 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

เว็บไซต์งานศิลปหัตกรรมฯ
http://www.esan61.net/
ค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ และคอมพิวเตอร์
 
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และงานคอมพิวเตอร์
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายวิชาการระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2554
โดยนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ซึ่งเป็นนักเรียน EP และ GIFTED
ได้เข้ากิจกรรมดังกล่าว ในการนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมดังนี้ การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ GSP, คิดเลขเร็ว
เอเม็ท ซูโดกุ และการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ภาพกิจกรรมค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
การทำบุญระหว่างเข้าพรรษา
 
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ได้ร่วมกันทำบุญระหว่างเข้าพรรษา ณ วัดบ้านฮ่องแฮ่ ตำบลโนนสวรรค์
อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายสำราญ พรวิเศษศิริกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ในการถวายภัตาหารเพล และ
เครื่องไทยธรรมสังฆทาน
ประมวลภาพกิจกรรมการทำบุญ
ประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2554
ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระฯ ร่วมทั้งได้นำนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เช่นการแข่งขัน GSP ที่จังหวัดกาฬสินธ์ การแข่งขัน A-math
SUDOKU ที่เดอะมอล์ นครราชสีมา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมทั้งกิจกรรมอื่นๆ
ประมวลภาพกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2554

งานสัมมนาทางวิชาการ "Lab School Symposium 2011
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ " ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูจุไรรัตน์ ประวันนา
, คุณครูจินตนา แสงโสภา และคุณครูกิตติศักดิ์ พวงศรีเคน
จากโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ได้รับคัดเลือก สุดยอดผลงาน
Best of the Best Practice เข้ารับเกียรติบัตรในงานประชุมสัมมนา
ผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ปี 2554 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
พัทยา จังหวัดชลบุรี ร ะหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2554
ภาพบรรยากาศระดับภูมิภาคที่ จ.สกลนคร รายละเอียดการแข่งขัน
ผลการประกวด1 ผลการประกวด2 ระดับประเทศ แอมบาสซาเดอร์

ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2554 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศูนย์ พสวท.
ทั้ง 10 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 100  คน
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่  15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ สสวท. คลิกที่นี้
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสร้างสรรค์
คณิตศาสตร์โดยใช้ GSP ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ระดับชั้น ม.ปลาย
ภาพการแข่งขัน
ทีมที่ 1นางสาวอาภัสษร หมื่นด้วง และนางสาวเบญจมาภรณ์ ภูวิจักร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับภูมิภาค
ทีมที่ 2 นางสาวกันญารัตน์ หนันตะและนางสาวสุภาวดี ศรีจานเหนือ
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ครูที่ปรึกษา นายกิตติศักดิ์ พวงศรีเคน
ระดับชั้น ม.ต้น เด็กชายยศวรรธน์ โอฆะพนม และนายภาคภูมิ พลสูงเนิน
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ครูที่ปรึกษา นายนัฐฐา โมบัณฑิตย์
กำหนดการแข่งขัน ทีมระดับ ม.ต้น ทีมระดับ ม.ปลาย

ภาพการแข่งขัน 1 ภาพการแข่งขัน 2 ภาพการแข่งขัน3
เกียรติบัตร
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
ได้จัดกิจกรรม การอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ครูคณิตศาสตร์ให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โปรแกรม GSP การวิเคราะห์ข้อสอบ  การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนา
ทักษะด้านต่างๆ และพัฒนาตนเองในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรอื่นได้

ภาพกิจกรรม

การใช้โปรแกรม Sketch pad  
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ที่สนใจเกี่ยวกับการใช้งาน โปรแกรม GSP
ซึ่งเป็นโปรแกรม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถ
ใช้โปรแกรมนี้ ได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในโรงเรียน และสามารถ
ศึกษา สอบถาม  ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ห้อง Mathslab  
ภาพตัวอย่าง

1.3 ตารางสอน
1.6 แผนการจัดการเรียนรู้
1.7 สื่อ/นวัตกรรม
1.9 Best Practice
1.10 ผลงานนักเรียน
1.11 เกียรติประวัติ

เนื้อหาคณิตศาสตร ์

2.7 คณิตศาสตร์ O-NET

2.8 คณิตศาสตร์ PAT1

กิจกรรมการเรียนรู้

3.1 โครงงานคณิตศาสตร์

3.4 E-Learning
กิจกรรมเสริมความรู้
4.1 A-Maths & Game
4.2 เพลงคณิตศาสตร์
4.3 คณิตฯในธรรมชาติ
4.4 ชุมนุมคณิตศาสตร
4.5 ค่ายคณิตศาสตร์
4.6 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
4.7ภาพกิจกรรม