[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการใช้และพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ รหัสวิชา ง21202 (โปรแกรม Microsoft Excel 2010) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางสาวอุมาพร สมนึก
ศุกร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 2857    จำนวนการดาวน์โหลด : 488 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  วิชา  ซอฟต์แวร์ประยุกต์  รหัสวิชา  ง21202  (โปรแกรม  Microsoft  Excel  2010)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  เพื่อศึกษาหาค่าดัชนีประสิทธิผลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book)  วิชา  ซอฟต์แวร์ประยุกต์  รหัสวิชา  ง21202  (โปรแกรม  Microsoft  Excel  2010) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3)  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน               กับหลังเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  วิชา  ซอฟต์แวร์ประยุกต์  รหัสวิชา  ง21202 (โปรแกรม  Microsoft  Excel  2010)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชา  ซอฟต์แวร์ประยุกต์  รหัสวิชา  ง21202  (โปรแกรม  Microsoft  Excel  2010) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ผู้ศึกษาได้สร้างและพัฒนาขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  43  คน  ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างมาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย  1)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  วิชา  ซอฟต์แวร์ประยุกต์  รหัสวิชา  ง21202  (โปรแกรม  Microsoft  Excel  2010)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สร้างด้วยโปรแกรม  DESKTOP AUTHOR  จำนวน  10  เรื่อง  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  1  ฉบับ  40  ข้อ  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชา  ซอฟต์แวร์ประยุกต์    รหัสวิชา  ง21202  (โปรแกรม  Microsoft  Excel  2010) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  1  ฉบับ  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ร้อยละ                       ค่าคะแนนเฉลี่ย  ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และ  t-test  แบบ  Dependent  Sample  วิเคราะห์โดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  โปรแกรม  SPSS/FW  (Statistical  Package  for  the  Social   Sciences / for  Window  Versions  11.00)

  ผลการศึกษา  ปรากฏผลดังนี้
  1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  วิชา  ซอฟต์แวร์ประยุกต์  รหัสวิชา  ง21202  (โปรแกรม  Microsoft  Excel  2010)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มีประสิทธิภาพ  81.76/81.79 
ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
2.  ค่าดัชนีประสิทธิผล (The  Effectiveness  Index :  E.I.) ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book)  วิชา  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ รหัสวิชา  ง21202  (โปรแกรม  Microsoft  Excel  2010) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าดัชนีประสิทธิผล  0.6527  ซึ่งแสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  ชุดนี้แล้ว  นักเรียนมีความก้าวหน้า   ในการเรียน  มีความรู้เพิ่มขึ้น  0.6527  หรือคิดเป็นร้อยละ  65.27  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ที่  0.50  หรือร้อยละ  50 
3.   ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
กับหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  วิชา  ซอฟต์แวร์ประยุกต์  รหัสวิชา  ง21202  (โปรแกรม  Microsoft  Excel  2010)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  คะแนนเฉลี่ย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  .01 
1.   ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม                   
ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  วิชา  ซอฟต์แวร์ประยุกต์  รหัสวิชา  ง21202  (โปรแกรม  Microsoft  Excel  2010)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเฉลี่ย  4.64  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.74  แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจสอดคล้องกันค่อนข้างสูงดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้และพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ รหัสวิชา ง21202 (โปรแกรม Microsoft Excel 2010) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 9/มี.ค./2561
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 9/มี.ค./2561
      แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้บทอ่านเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 4 23/ธ.ค./2556


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ptpk.mail@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป