[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ
  
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
 

ปรัชญาของโรงเรียน
มีความเชื่อมั่นในตนเอง ด้วยหลักปรัชญาแห่งคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ สู่มาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะการใช้ภาษา อยู่บนพื้นฐานคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์
“มีความรู้ คู่คุณธรรม”

เอกลักษณ์
“มีความสามัคคี”

พันธกิจ (Mission)
๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
๒. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอและมีคุณภาพ
๕. พัฒนาผู้บริหารและครูมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นสากล

เป้าประสงค์ (Goal)
๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
๒. เพื่อพัฒนากระบวนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ
๓. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติและคุณลักษณะของความเป็นพลโลก
๔. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทย ประชาคมอาเซียน และสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
๕. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมกับการเป็นครูยุคใหม่
๖. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๗. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารให้มุ่งสู่ความเป็นสากล
๘. เพื่อระดมสรรพกำลังจากองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความเป็นพลเมืองโลก
๓. พัฒนานักเรียนด้านสุขภาพ สุนทรียภาพ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
๕. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีในสถานศึกษาให้พอเพียง เพื่อจัดบรรยากาศเป็นห้องเรียนคุณภาพ
๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มุ่งสู่ความเป็นสากล