[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ
  

ผลงานทางวิชาการ
    เรื่อง : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา อ31203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นายวิเชียร กำลา
เสาร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 2600    จำนวนการดาวน์โหลด : 1044 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รหัสวิชา อ31203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา นายวิเชียร กาลา
ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 36 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ จานวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 1 ฉบับ จานวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติ t-test แบบ Dependence Samples ซึ่งผลการศึกษาพบว่า

1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (E1/E2) เท่ากับ 80.63/80.27 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2) ดัชนีประสิทธิผลของความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ เท่ากับ 0.66

3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์เพื่อพัฒนาด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจมีคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 มีความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

ผลงานทางวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 10/ต.ค./2565
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา อ31203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 29/มิ.ย./2562
      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ เรื่อง การบอกตำแหน่งบนทรงกลมท้องฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2/พ.ค./2562
      แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 รหัสวิชา ค32201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 2/พ.ค./2562
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 27/ก.ค./2560


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ptpk.mail@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป