หน้าแรก ที่ตั้งโรงเรียน ประวัติโรงเรียน ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ คณะผู้บริหาร คณะบุคลากรโรงเรียน ข่าวสาร คลังภาพ
ผู้บริหาร
นายไพรวัลย์  สมภูงา
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
  >> ข้อมูลพื้นฐาน
  01 : โครงสร้าง
  02 : ข้อมูลผู้บริหาร
  03 : อำนาจหน้าที่
  04 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  05 : ข้อมูลการติดต่อ
  06 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
       - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
         2546-2562

       - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
       - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
       - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
       - พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
       - พรบ. ระเบียบข้าราชการครู ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
       - พรบ. ระเบียบข้าราชการครู ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
       - พรบ. ระเบียบข้าราชการครู ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
       - พรบ. ระเบียบข้าราชการครู ฉบับที่ 1 พ.ศ.2547
       - พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
       - พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
  >>  การประชาสัมพันธ์
  07 : ข่าวประชาสัมพันธ์
  >>  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  08 : Q&A (ถาม-ตอบ)
  09 : Social Network
  010 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  >> การบริหารงาน
  011 : แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  012 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
            รอบ 6 เดือน 
  013 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  >> การปฏิบัติงาน
  014 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  >> การให้บริการ
  015 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  016 : ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
  017 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  018 : E-Service
  >> การจัดซื้อจัดจ้าง
        การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  019 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด
  020 :  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
             หรือการจัดหาพัสดุ

  021 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
            รายเดือน
  022 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
            ประจำปี

  >> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  023 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  024 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
            ทรัพยากรบุคคล
  025 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  026 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           ประจำปี
  >> การส่งเสริมความโปร่งใส
        การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        และประพฤติมิชอบ
  027 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
           และประพฤติมิชอบ
  028 : ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  029 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
            และประพฤติมิชอบ
  >> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม      
  030 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 >> การป้องกันการทุจริต
       การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  031 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift Policy  
  032 : การสร้างวัฒนธรรม  No Gift Policy
  033 : รายงานผลตามนโยบาย  No Gift Policy
  >>  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  034 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
            และประพฤติมิชอบ
  035 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
            และประพฤติมิชอบ
  
  >>  แผนป้องกันการทุจริต
  036 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  037 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
            การทจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  038 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
            ประจำปี
  >> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
        มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  039 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  040 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
  041 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  >> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
        ภายในหน่วยงาน
  042 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
            หน่วยงาน
  043 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
            และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 08 : Q&A (ถาม-ตอบ)

กฎกติกาของกระดาน ถาม-ตอบ (Q&A)
1) ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดปด ไม่หลอกลวง ไม่พูดวาจาทำให้แตกร้าวกัน ไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์
2) ไม่โพส ใส่ร้ายป้ายสี เสียดสี ในสิ่งไม่เป็นความจริง บิดเบือน ตำหนิติเตียน จาบจ้วงพระรัตนตรัย หรือ บุคคลใดๆ ในทางเสียหาย
3) ไม่โพสหรือสื่ออะไรต่างๆที่ ละเมิดต่อ กฎหมายบ้านเมือง ศีลธรรม ประเพณี
4) ไม่โพส รูป วิดีโอคลิป โป๊ ล่อแหลม ขัดต่อศีลธรรม ลงในกระทู้และในรูปแทนตัว
5) ไม่เผยแผ่สิ่งที่เป็นมิจฉาทิฐิ

กระทู้ webboard คลิก

กระทู้ page facebook คลิก


                                                                          ทีมงานโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์


ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน

ข้อความในกระดาน ถาม-ตอบ (Q&A) เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนและไม่ใช่ของผู้ดูแลทั้งหมดจะไม่มีการรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ