หน้าแรก ที่ตั้งโรงเรียน ประวัติโรงเรียน ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ คณะผู้บริหาร คณะบุคลากรโรงเรียน ข่าวสาร คลังภาพ
ผู้บริหาร
นายไพรวัลย์  สมภูงา
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
  >> ข้อมูลพื้นฐาน
  01 : โครงสร้าง
  02 : ข้อมูลผู้บริหาร
  03 : อำนาจหน้าที่
  04 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  05 : ข้อมูลการติดต่อ
  06 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
       - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
         2546-2562

       - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
       - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
       - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
       - พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
       - พรบ. ระเบียบข้าราชการครู ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
       - พรบ. ระเบียบข้าราชการครู ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
       - พรบ. ระเบียบข้าราชการครู ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
       - พรบ. ระเบียบข้าราชการครู ฉบับที่ 1 พ.ศ.2547
       - พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
       - พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
  >>  การประชาสัมพันธ์
  07 : ข่าวประชาสัมพันธ์
  >>  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  08 : Q&A (ถาม-ตอบ)
  09 : Social Network
  010 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  >> การบริหารงาน
  011 : แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  012 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
            รอบ 6 เดือน 
  013 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  >> การปฏิบัติงาน
  014 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  >> การให้บริการ
  015 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  016 : ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
  017 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  018 : E-Service
  >> การจัดซื้อจัดจ้าง
        การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  019 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด
  020 :  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
             หรือการจัดหาพัสดุ

  021 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
            รายเดือน
  022 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
            ประจำปี

  >> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  023 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  024 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
            ทรัพยากรบุคคล
  025 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  026 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           ประจำปี
  >> การส่งเสริมความโปร่งใส
        การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        และประพฤติมิชอบ
  027 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
           และประพฤติมิชอบ
  028 : ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  029 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
            และประพฤติมิชอบ
  >> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม      
  030 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 >> การป้องกันการทุจริต
       การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  031 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift Policy  
  032 : การสร้างวัฒนธรรม  No Gift Policy
  033 : รายงานผลตามนโยบาย  No Gift Policy
  >>  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  034 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
            และประพฤติมิชอบ
  035 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
            และประพฤติมิชอบ
  
  >>  แผนป้องกันการทุจริต
  036 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  037 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
            การทจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  038 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
            ประจำปี
  >> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
        มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  039 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  040 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
  041 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  >> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
        ภายในหน่วยงาน
  042 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
            หน่วยงาน
  043 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
            และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    016 : ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ