หน้าแรก ที่ตั้งโรงเรียน ประวัติโรงเรียน ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ คณะผู้บริหาร คณะบุคลากรโรงเรียน ข่าวสาร คลังภาพ
ผู้บริหาร

นายไพรวัลย์  สมภูงา
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

   025 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ==>> หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
   - หลักเกณฑ์ครูผู้ช่วย
   - หลักเกณฑ์การคัดเลือกรองผู้อำนวยการ
      สถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

  ==>> หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
   - หนังสือ กคศ ประเมินการปฏิบัติงาน
   - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
      การปฏิบัติงานของข้าราชการครู
      และบุคลากรทางการศึกษา


  ==>> หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
   - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
     และวิทยฐานะ ครู 2564
   - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
      และวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา 2564

 

  ==>> หลักเกณฑ์การสรรหา
   - พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช.ที่ 192560
      เรื่องการปฏิรูปการศึกษาฯ 2565
   - การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
      และวิธีการผู้บริหารสถานศึกษา
   - การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
      และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลัง
   - หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
   - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง
   - หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู
      และบุคลากรทางการศึกษา-ตำแหน่งครู
   - เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครู
      และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
   - หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง
      เพื่อบริหารอัตรากำลัง
   - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
      เงินนอกงบประมาณ
   - หลักเกณฑ์และวิธีการการจ้าง
      ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ
   - การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
      งบประมาณ
   - ตัวชี้วัดการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
   -  แนวทางสรรหาและบริหารอัตรากำลัง
      พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

 

  ==>> หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและขวัญกำลังใจ
   - กฏ-ก.ค.ศ.-การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
      และบุคลากรทางการศึกษา-2561
   - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   - การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
      และบุคลากรทางการศึกษา-2562
   - การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษเนื่องจากขาด
      คุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
   - การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครู
      และบุคลากรทางการศึกษา-2562
   - การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครู
      และบุคลากรทางการศึกษา-ปี-พ.ศ.2561
   - การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
      และบุคลากรทางการศึกษา-2562
   - การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
      และบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย-2562
 
 
 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์ครูผู้ช่วย