[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  

   เว็บบอร์ด >> สอบถาม พูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอน >>
การพัฒนากิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   VIEW : 808    
โดย นางพจมาน ชูสง

UID : ไม่มีข้อมูล
โพสแล้ว : 6
ตอบแล้ว :
เพศ :
ระดับ : 2
Exp : 13%
เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 1.47.108.xxx

 
เมื่อ : เสาร์ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:53:23   

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการคิดและความคงทนในการเรียนรู้  เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้วิจัย นางพจมาน  ชูสง  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปีที่ดำเนินการ 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของกิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่องสิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการคิด ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (3) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้  โดยใช้กิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง  หลังจากเรียนจบแล้ว 2 เดือน เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อกิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 179 คน รวม 5 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple  Random Sampling) ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) กิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 6 เรื่อง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัย 4 ตัวเลือกจำนวน  30  ข้อ (3) แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้กิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน  12  แผน เวลา 11  ชั่วโมง  (4)  แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที (t – test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของกิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง          มีประสิทธิภาพโดยรวม  เท่ากับ  87.17/ 88.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการคิด โดยใช้กิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องสิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3. ความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้กิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง  มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจบแล้ว 2 เดือน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือร้อยละ70  
4. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมนักเรียนพึงพอใจในระดับมาก       มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนพึงพอใจมากเป็นอันดับ 1 คือด้านการวัดผลและพัฒนาทักษะการคิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ระดับมากที่สุด  รองลงมาคือด้านการพัฒนาคุณธรรมและการนำเสนอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ระดับมาก  และนักเรียนพึงพอใจมากเป็นลำดับสุดท้ายคือด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23  ระดับมาก