[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  

   เว็บบอร์ด >> สอบถาม พูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอน >>
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การวัด การชั่ง และการตวง   VIEW : 618    
โดย เตือนใจ ครองญาติ

UID : ไม่มีข้อมูล
โพสแล้ว : 3
ตอบแล้ว :
เพศ :
ระดับ : 1
Exp : 60%
เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 27.55.19.xxx

 
เมื่อ : อังคาร ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 21:32:03   

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่อง การวัด การชั่ง และการตวง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้วิจัย นางเตือนใจ  ครองญาติ
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่ดำเนินการ  2560

บทคัดย่อ

             รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่อง การวัด การชั่ง และการตวง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ตามเกณฑ์ 80/80   (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จำนวน 11 แผน เวลา 11 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัย 3 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ  3) แบบประเมินความพึงพอใจ  แบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ  จำนวน 20 ข้อ  เครื่องมือดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจนมีประสิทธิภาพ  และนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ  และค่าที t - test

สรุปผลการวิจัย  พบว่า
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ โดยรวมเท่ากับ 93.26/87.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1   
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวัด การชั่ง และการตวง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.55)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้านการปฏิบัติกิจกรรม การเรียนการสอน ด้านเนื้อหา และด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.67 , 4.63 , 4.51) ส่วนด้านการวัดและประเมินผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.37) ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานข้อที่ 3