[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  

   เว็บบอร์ด >> สอบถาม พูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอน >>
รายงานผลการใช้นิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน   VIEW : 348    
โดย ชนิตา ปัญจนาพงศ์ชัย

UID : ไม่มีข้อมูล
โพสแล้ว : 2
ตอบแล้ว :
เพศ :
ระดับ : 1
Exp : 40%
เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 1.1.158.xxx

 
เมื่อ : อาทิตย์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 07:54:57   

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้นิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ
  สำคัญในการสื่อสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย  : นางชนิตา  ปัญจนาพงศ์ชัย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
              โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปีที่วิจัย    : 2559


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนานิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้นิทาน คำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้นิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนเทศบาล วัดเสมาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 2      ปีการศึกษา 2559 จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) และผู้วิจัยเป็นครูประจำชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ 1) หนังสือนิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้นิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือนิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t - test) แบบไม่อิสระกัน (Dependent)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒนาประสิทธิภาพของนิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 84.61/82.31 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 80/80
2. ผลการอ่านจับใจความสำคัญหลังการเรียนโดยใช้นิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้นิทานคำกลอน              ชุด คุณธรรม คำพ่อสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด