[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  

   เว็บบอร์ด >> สอบถาม พูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอน >>
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง   VIEW : 839    
โดย นางพจมาน ชูสง

UID : ไม่มีข้อมูล
โพสแล้ว : 6
ตอบแล้ว :
เพศ :
ระดับ : 2
Exp : 13%
เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 1.47.108.xxx

 
เมื่อ : เสาร์ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:54:34   

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้วิจัย นางพจมาน  ชูสง
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ปีที่ดำเนินการ 2559
บทคัดย่อ
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง  รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง  รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลวัด  มเหยงคณ์  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 179 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  ด้วยการจับฉลากใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 4 ชนิด ได้แก่ (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งใช้ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน  5 เล่ม  ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่องงามอย่างวิถีไทย เล่มที่ 2 เรื่องรวมใจเป็นหนึ่งเดียว  เล่มที่ 3 เรื่องกลมเกลียวตามครรลอง  เล่มที่ 4 เรื่องปรองดองพึ่งพากัน  และเล่มที่ 5 เรื่องสุขสันต์มีวินัย  (2)  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน เวลา 11 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ (4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมแต่ละเล่ม  มีข้อคำถามจำนวน 12 ข้อ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทั้ง 4 ชนิด ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดสอบ จนมีคุณภาพก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test  dependent)
ผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เล่มที่ 1 เรื่องงามอย่างวิถีไทย  มีประสิทธิภาพ    เท่ากับ 82.43/84.00  เล่มที่ 2 เรื่องรวมใจเป็นหนึ่งเดียว มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 83.14/84.57 เล่มที่ 3 เรื่องกลมเกลียวตามครรลอง  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 85.29/86.86 เล่มที่ 4 เรื่องปรองดองพึ่งพากัน  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 85.57/88.00 เล่มที่ 5 เรื่องสุขสันต์มีวินัย มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 86.71/88.57  และประสิทธิภาพโดยรวมของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทั้ง 5 เล่ม  เท่ากับ 84.63/86.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (× ̅=4.51) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ การใช้ภาษาและส่งเสริมคุณธรรม  (× ̅= 4.69, 4.53) และนักเรียนพึงพอใจในระดับมาก 3 ด้าน คือ การวัดและประเมินผล เนื้อหาและด้านการพิมพ์ ภาพและรูปเล่ม  (× ̅= 4.50, 4.48, 4.40)  ตามลำดับ