หน้าแรก ที่ตั้งโรงเรียน ประวัติโรงเรียน ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ คณะผู้บริหาร คณะบุคลากรโรงเรียน ข่าวสาร คลังภาพ
ผู้บริหาร

นายไพรวัลย์  สมภูงา
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม


   024 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
            ทรัพยากรบุคคล
  1 . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542
  2. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3. อัตรากำลัง 10 มิ.ย. 66 ปทุมรัตต์พิทยาคม
  4. คำสั่งงานพิเศษ 2566 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
  5. หนังสือ กคศ ประเมินการปฏิบัติงาน
  6. การดำเนินการเลื่อนเงินเดือน-2566
  7. ว7หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
  8. ว24หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู
      และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. คำสั่งงานพิเศษ 2566
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม