หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพศชาย)
โดย : admin
อ่าน : 1066
ศุกร์ ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
เรื่อง     รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง  นักการภารโรง  (เพศชาย)  ค่าตอบแทน  เดือนละ  6,500  บาท   จำนวน  1  อัตรา
                 1.1 มีความสามารถด้านการก่อสร้าง
                 1.2 มีความสามารถด้านไฟฟ้า
                  *** มีความสามารถในการขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่ขนส่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                    ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

การรับสมัคร
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือติดต่อสอบถามที่ ห้องสำนักงานฝ่ายบริหาร
งานบุคคล โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ตั้งแต่ วันที่  8 -9   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560   เอกสารหลักฐาน
ในการสมัคร  ดังนี้
3.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน  2  รูป
3.2  สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  หรือสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ที่แสดงว่า 
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ และตรงกับตำแหน่งที่สมัครโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร จำนวน 1  ฉบับ
3.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน  1  ฉบับ
              3.4  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                            จำนวน  1  ฉบับ
   3.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ  ก.ค.ศ 
ว่าด้วยโรค  พ.ศ. 2549  จำนวน  1  ฉบับ
            3.6  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ในสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   จำนวน  1  ฉบับ (ถ้ามี)