ชื่อ - นามสกุล :นางจินตนา วงศ์จำปา
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0862204289
Email :chintana661974@gmail.com