ชื่อ - นามสกุล :นายรัฐกิจ กอนจันดา
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :