ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอภิญญา อุปวงศ์ษา
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0811849119
Email :