[ sahapan444 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สหพันธ์ พลหนองหลวง
ชื่อเล่น : 
ฮาร์ดดิกส์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
8/11/2546
อายุ : 
15
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
khunhard@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
55 หมู่ 3
อำเภอ : 
ปทุมรัตต์
จังหวัด : 
ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 
45190
เบอร์โทรศัพท์ : 
0653166088
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น