หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
รวมข้อมูลสุขภาพ จิตใจ ปรึกษา ....
>> บทความสุขภาพ
>> สำนักงานอาหารและยา
>> กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
>> คุยกันเรื่องสุขภาพ
>> ธรรมะเพื่อสุขภาพ
>> คลีนิคอาสา
>> แบบมดสอบสุขภาพจิต
>> แบบประเมิณความเครียด
>> Thaihealth

คำแนะนำ >> เลือกหน่วยการเรียนรู้ด้านบน

ตัวชี้วัด

1.  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  แต่ละช่วง   ของชีวิต
2.  วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
3.  วิเคราะห์ สื่อ  โฆษณา  ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
4.  อธิบายอนามัยแม่และเด็ก       การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
5.  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
6.  วิเคราะห์สาเหตุ  และเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
7.  กำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ
8.  เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
9.  รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทาง แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน
10.  วางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย  การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
11.  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
12.  วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน
13.  หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
14.  วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง
15.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
16.  แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

 

กลับสู่ด้านบน


© copyright 2009 students.ptpk.ac.th