หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
รวมข้อมูลสุขภาพ จิตใจ ปรึกษา ....
>> บทความสุขภาพ
>> สำนักงานอาหารและยา
>> กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
>> คุยกันเรื่องสุขภาพ
>> ธรรมะเพื่อสุขภาพ
>> คลีนิคอาสา
>> แบบมดสอบสุขภาพจิต
>> แบบประเมิณความเครียด
>> Thaihealth

คำแนะนำ >> เลือกหน่วยการเรียนรู้ด้านบน


ตัวชี้วัด

1.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น
2. ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในวัยรุ่น
3.  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ เจตคติในเรื่องเพศ
4.  วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
5.  อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เอดส์  และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
6.  อธิบายความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม
7.  เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล
8.  วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ
9.  วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ
10.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต
11.  อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
12.  เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด
13.  พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
14.  ระบุวิธีการ  ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ  ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
15.  อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง
16.  ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย

 

 

 

กลับสู่ด้านบน

 


© copyright 2009 students.ptpk.ac.th