หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
รวมข้อมูลสุขภาพ จิตใจ ปรึกษา ....
>> บทความสุขภาพ
>> สำนักงานอาหารและยา
>> กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
>> คุยกันเรื่องสุขภาพ
>> ธรรมะเพื่อสุขภาพ
>> คลีนิคอาสา
>> แบบมดสอบสุขภาพจิต
>> แบบประเมิณความเครียด
>> Thaihealth

คำแนะนำ >> เลือกหน่วยการเรียนรู้ด้านบน


ตัวชี้วัด

1. อธิบายความสำคัญของระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต  และพัฒนาการของวัยรุ่น
2.  อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ
3.  แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย
4.  วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน
5.  อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม
6.  แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
7.  เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย
8.  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
9. ควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
10. การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ
11.  แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
12.  อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติดสารเสพติด
13.  อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
14.  แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด  ละ  เลิกสารเสพติด     โดยใช้ทักษะต่าง ๆ

 

กลับสู่ด้านบน© copyright 2009 students.ptpk.ac.th