[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  

   เว็บบอร์ด >> ห้องนั่งเล่น >>
เผยแพร่ผลงาน  VIEW : 401    
โดย วิเชียร กำลา

UID : ไม่มีข้อมูล
โพสแล้ว : 1
ตอบแล้ว :
เพศ :
ระดับ : 1
Exp : 20%
เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 223.206.250.xxx

 
เมื่อ : เสาร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 19:16:06   

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รหัสวิชา อ31203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา นายวิเชียร กาลา

ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 36 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ จานวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 1 ฉบับ จานวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติ t-test แบบ Dependence Samples ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
          1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (E1/E2) เท่ากับ 80.63/80.27 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
           2) ดัชนีประสิทธิผลของความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ เท่ากับ 0.66
          3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์เพื่อพัฒนาด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจมีคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
          4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 มีความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50