[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  

   เว็บบอร์ด >> สอบถาม พูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอน >>
บวก ลบ หรรษา  VIEW : 575    
โดย นางสาวมณฑา ชูเสือหึง

UID : ไม่มีข้อมูล
โพสแล้ว : 1
ตอบแล้ว :
เพศ :
ระดับ : 1
Exp : 20%
เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 1.47.103.xxx

 
เมื่อ : พุธ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 23:18:51   

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  “บวก ลบ หรรษา” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ชื่อผู้วิจัย นางสาวมณฑา  ชูเสือหึง
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่ดำเนินการ  2560
บทคัดย่อ
            การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  “บวก ลบ หรรษา” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  “บวก ลบ หรรษา” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ตามเกณฑ์ 80/80  (2)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียน  ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  “บวก ลบ
หรรษา” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ (3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “บวก ลบ หรรษา” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 จำนวน 35 คน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาโดยวิธี
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย (1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 3
เล่ม  (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 14 แผน เวลา 14 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ
ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “บวก ลบ หรรษา”  มีข้อคำถามจำนวน 12
ข้อ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทั้ง 4 ชนิด ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการ
ทดสอบ จนมีคุณภาพก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  (t-test dependent)

 

ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “บวก ลบ หรรษา” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โดยรวมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.09/81.06  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “บวก ลบ หรรษา”  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “บวก ลบ หรรษา”  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (  = 4.51, S.D. = 0.67)Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : จำกัดขนาด 100 KB *เฉพาะไฟล์ .jpg, .jpeg, .gif หรือ .png เท่านั้น
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :