[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  

   เว็บบอร์ด >> สอบถาม พูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอน >>
Hello Nakhon Si Thammarat   VIEW : 582    
โดย นางอุไรวรรณ อนุรักษ์

UID : ไม่มีข้อมูล
โพสแล้ว : 1
ตอบแล้ว :
เพศ :
ระดับ : 1
Exp : 20%
เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 1.47.103.xxx

 
เมื่อ : พุธ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 23:09:51   

ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน   ชุด Hello Nakhon Si Thammarat  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                              
ผู้วิจัย นางอุไรวรรณ อนุรักษ์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปีที่วิจัย 2560

บทคัดย่อ

              การพัฒนารูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด Hello Nakhon Si Thammarat เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็น การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  2) สร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ตามเกณฑ์ 80/80 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ 4) ประเมินรูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด ได้แก่ 1) รูปแบบการสอน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  2) แผนการจัดการเรียนรู้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า
1.  ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Hello Nakhon Si Thammarat พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด  ร้อยละ 70  และปัญหาสำคัญที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษคือปัญหาด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ครูสอนแบบบรรยายเคร่งเครียดไม่ใช้สื่อการสอนทำให้นักเรียนไม่สนใจเรียน  และนักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบหนังสือส่งเสริมการอ่านที่มีลักษณะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น 
2.  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์  80/80  ประกอบด้วยรูปแบบการสอน 5 ขั้นตอน  เรียกว่า “LGPAS  Model” ได้แก่  1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Lead  in)  2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  (Group)  3) ขั้นนำเสนอผลงานร่วมกัน (Present)  4) ขั้นนำไปใช้  (Apply)  และ 5) ขั้นสรุปและประเมินผล  (Sum  up  and  evaluate) โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 เล่ม ได้แก่  Unit 1  Welcome to Nakhon Si Thammarat Unit 2 Kiriwong, the Best Ozone Village in Thailand Unit 3 A Lovely Pink Dolphin และ Unit 4 Nakhon’s Khanom Jeen และมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.25/83.56 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
3.  ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.  ผลการประเมินรูปแบบการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (  = 4.48 , S.D.= 0.50)Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : จำกัดขนาด 100 KB *เฉพาะไฟล์ .jpg, .jpeg, .gif หรือ .png เท่านั้น
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :