[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  

   เว็บบอร์ด >> สอบถาม พูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอน >>
รายงานผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 E)   VIEW : 514    
โดย ศศิธร เทพรัตน์

UID : ไม่มีข้อมูล
โพสแล้ว : 2
ตอบแล้ว :
เพศ :
ระดับ : 1
Exp : 40%
เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 1.46.108.xxx

 
เมื่อ : เสาร์ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:15:41   
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 E)  โดยบูรณาการการวาดภาพ  เรื่องการดำรงชีวิตของพืช  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คงทน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน ศศิธร เทพรัตน์
สถาบันการศึกษา  โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนด้วย
วิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 E)  โดยบูรณาการการวาดภาพ  เรื่องการดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4  ตามเกณฑ์ 80/80 2)  เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 E)  โดย
บูรณาการการวาดภาพ  เรื่องการดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนเรียนและหลังเรียน  3) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 E)  โดยบูรณาการการวาดภาพ  เรื่องการดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  หลังจากเรียนจบแล้ว 2 สัปดาห์  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 E)  โดยบูรณาการการวาดภาพ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  จำนวน  40 คน  โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559 ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย  (Simple Random  Sampling)  ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  (1) รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 E)  โดยบูรณาการการวาดภาพ  (2) แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  15  แผน เวลา 15 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  40  ข้อ  และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  1)  ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 E)  โดยบูรณาการการวาดภาพ  เรื่องการดำรงชีวิตของพืช  โดยใช้ค่าร้อยละ 80/80  2)  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสถิติทดสอบ  t-test  แบบ  dependent  3) วิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังจากเรียนจบทันที  และทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังจากเรียนจบแล้ว 2 สัปดาห์  โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ 4)  วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ  โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( )   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ผลการวิจัยพบว่า
1.  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 E) โดยบูรณาการการวาดภาพ  เรื่องการดำรงชีวิตของพืช  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คงทน  ประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 5 ขั้น  ได้แก่  1) ขั้นสร้างความสนใจ  2) ขั้นสำรวจและค้นหา  3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  โดยบูรณาการการวาดภาพ  4) ขั้นขยายความรู้  5) ขั้นประเมิน  และผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 E) โดยบูรณาการการวาดภาพ  เรื่องการดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ  86.09/90.50  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์กำหนดไว้  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 E)  โดยบูรณาการการวาดภาพ  เรื่องการดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     พบว่า  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (  = 35.35,  S.D  = 1.55)  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (  = 21.85,  S.D = 2.93)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
3.  ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 E)  โดยบูรณาการการวาดภาพ  เรื่องการดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  หลังจากเรียนจบแล้ว 2 สัปดาห์  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  76.88  (  = 30.75 ,  S.D = 1.89)  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3
4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 E)  โดยบูรณาการการวาดภาพ  เรื่องการดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   พบว่า  โดยรวมมีความพึงพอใจ ในระดับมาก (  = 4.36,  S.D = 0.42)  และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดทุกด้าน  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4