[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  

   เว็บบอร์ด >> สอบถาม พูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอน >>
รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E   VIEW : 904    
โดย ศศิธร เทพรัตน์

UID : ไม่มีข้อมูล
โพสแล้ว : 2
ตอบแล้ว :
เพศ :
ระดับ : 1
Exp : 40%
เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 1.46.206.xxx

 
เมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 21:50:23   

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดที่คงทน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน ศศิธร เทพรัตน์
สถาบันการศึกษา  โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E กับเทคนิคการใช้รูปภาพ เรื่องพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4  ตามเกณฑ์ 80/80 2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการคิดด้วยรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ เรื่องพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนการเรียนและหลังการเรียน  3) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ เรื่องพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังจากเรียนจบแล้ว 2 สัปดาห์  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ เรื่องพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559 จำนวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  (1) รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (2) แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  14  แผน เวลา 14 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  40 ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 1)  ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ โดยใช้ค่าร้อยละ 80/80  2)  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทักษะการคิด  จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสถิติทดสอบ  t-test  แบบ  dependent  3) วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพโดยรวม   88.70/88.38  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้รายงานกำหนดไว้  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการคิดด้วยรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E กับเทคนิคการใช้รูปภาพ เรื่องพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  (  = 35.35,  S.D  = 1.55)  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (  = 16.63,  S.D = 3.93)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
3. ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  หลังจากเรียนจบแล้ว 2 สัปดาห์  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 76.88
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E กับเทคนิคการใช้รูปภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจ ในระดับมาก (  = 4.19,  S.D = 0.30) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน  โดยมีความพึงพอใจในด้านกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านรูปแบบ  และด้านประโยชน์  เป็นอันดับสุดท้ายRe หัวข้อ :
รูปประกอบ : จำกัดขนาด 100 KB *เฉพาะไฟล์ .jpg, .jpeg, .gif หรือ .png เท่านั้น
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :