[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ( อ่าน : 525 / ดาวน์โหลด : 207 ) เจ้าของ นายอนุสิทธิ์ ศรีฤาชา
10/ต.ค./2565
ผลงานทางวิชาการ FullText
2 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา อ31203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 2664 / ดาวน์โหลด : 1080 ) เจ้าของ นายวิเชียร กำลา
29/มิ.ย./2562
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ เรื่อง การบอกตำแหน่งบนทรงกลมท้องฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2242 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสมัย นามชารี
2/พ.ค./2562
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
4 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 รหัสวิชา ค32201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ( อ่าน : 2447 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอรสา จันทะชาลี
2/พ.ค./2562
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
5 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ รหัสวิชา ง21202 (โปรแกรม Microsoft Excel 2010) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 2592 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวอุมาพร สมนึก
19/พ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานการใช้และพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ รหัสวิชา ง21202 (โปรแกรม Microsoft Excel 2010) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 2911 / ดาวน์โหลด : 511 ) เจ้าของ นางสาวอุมาพร สมนึก
9/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ( อ่าน : 2793 / ดาวน์โหลด : 614 ) เจ้าของ นางบุญญาพร สีลา
9/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 3571 / ดาวน์โหลด : 853 ) เจ้าของ นายบัญชา วงค์เสนา
27/ก.ค./2560
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
9 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคาในภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( อ่าน : 2391 / ดาวน์โหลด : 425 ) เจ้าของ นางสาวพูลสิน เทียมตรี
27/ก.ค./2560
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
10 (OBECQA) รายงานวิธีการและผลการดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2560 ( อ่าน : 3491 / ดาวน์โหลด : 872 ) เจ้าของ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
19/มิ.ย./2560
ผลงานทางวิชาการ FullText
11 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้างคำใหม่และประโยคเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 3702 / ดาวน์โหลด : 445 ) เจ้าของ นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์
13/พ.ค./2560
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
12 รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง33246 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 2256 / ดาวน์โหลด : 445 ) เจ้าของ นายพีรยุทธ แสงฟ้า
27/เม.ย./2560
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
13 รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 3510 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอินทศักดิ์ เสนาใน
11/ก.พ./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
14 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ค31202 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 3217 / ดาวน์โหลด : 475 ) เจ้าของ นายกิตติศักดิ์ พวงศรีเคน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
19/ก.ย./2557
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
15 PPK BACKWARD Model ( อ่าน : 3549 / ดาวน์โหลด : 577 ) เจ้าของ นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
23/ธ.ค./2556
ผลงานทางวิชาการ FullText
16 การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง เด็กเส้น 3G2P ( อ่าน : 3769 / ดาวน์โหลด : 3252 ) เจ้าของ นายกิตติศักดิ์ พวงศรีเคน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
23/ธ.ค./2556
ผลงานทางวิชาการ FullText
17 วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้วยกระบวนการ 6 รู้ เชิดชูกานท์กวี ( อ่าน : 2485 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจุไรรัตน์ ประวันนา ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ
23/ธ.ค./2556
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
18 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้บทอ่านเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 2554 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวจินตนา แสงโสภา ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
23/ธ.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 E-book เรื่อง Important Days in Thailand, แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.1 ( อ่าน : 3207 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางวลัยพร พาโคกทม ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
23/ธ.ค./2556
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
20 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น รหัสวิชา ง22202 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 3344 / ดาวน์โหลด : 1110 ) เจ้าของ นางสาวชุติมา พาโคกทม ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
23/ธ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>