[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  

   เว็บบอร์ด >> สอบถาม พูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอน >>
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้   VIEW : 288    
โดย นางอุไรย์ เพ็งแก้ว

UID : ไม่มีข้อมูล
โพสแล้ว : 5
ตอบแล้ว :
เพศ :
ระดับ : 1
Exp : 100%
เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 113.53.222.xxx

 
เมื่อ : เสาร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 21:37:19   

ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดย
               ใช้ชุดกิจกรรม เรื่องอาณาจักรสุโขทัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
                ประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ชื่อผู้วิจัย     นางอุไรย์  เพ็งแก้ว
ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง
ปีที่วิจัย      2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัญหาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม (2) สร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม  ตามเกณฑ์ 80/80 (3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม  ก่อนเรียนและหลังเรียน  และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2561  จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินรูปแบบการสอน  2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอน  ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการศึกษาสภาพปัญหาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานด้าน  การพัฒนาศักยภาพครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ และการส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม
  2) ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  3) ขั้นวิเคราะห์ผลงานร่วมกัน  4) ขั้นการปฏิบัติ 5) ขั้นสรุปและประเมินผล  และรูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพ  E1 / E2 เท่ากับ 87.12/ 87.83 
3) ผลการใช้รูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม  เรื่องอาณาจักรสุโขทัย  วิชาประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30