[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  

   เว็บบอร์ด >> สอบถาม พูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอน >>
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เมืองลุง...เขา ป่า นา เล   VIEW : 291    
โดย นางอุไรย์ เพ็งแก้ว

UID : ไม่มีข้อมูล
โพสแล้ว : 5
ตอบแล้ว :
เพศ :
ระดับ : 1
Exp : 100%
เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 113.53.222.xxx

 
เมื่อ : เสาร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 21:36:14   

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นของเรา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้วิจัย นางอุไรย์  เพ็งแก้ว
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  เทศบาลตำบลเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง
ปีที่ดำเนินการ 2561
บทคัดย่อ
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด เมืองลุง...เขา ป่า นา  เล มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ  (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 35 คน ปีการศึกษา  2561 ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  ผลการวิจัยพบว่า
ผลการพัฒนาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  รายวิชาเพิ่มเติม  ท้องถิ่นของเรา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 83.67/84.29  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เมืองลุง...เขา ป่า นา เล  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (× ̅=4.51) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ การใช้ภาษา และส่งเสริมคุณธรรม  (× ̅= 4.69, 4.53) และนักเรียนพึงพอใจในระดับมาก 3 ด้าน คือ การวัดและประเมินผล ด้านเนื้อหา  และด้านการพิมพ์ ภาพ  และรูปเล่ม  (× ̅= 4.50, 4.48, 4.40)  ตามลำดับ