[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี

เจ้าของผลงาน : นางบุญญาพร สีลา
ศุกร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 2792    จำนวนการดาวน์โหลด : 614 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี (3) เพื่อเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจเรื่องปฏิกิริยาเคมี ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี และ (4) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจานวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
รหัสวิชา ว22101 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี มีทั้งหมด 10 ชุด (2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี จานวน 10 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 18 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ ค่า t – test (Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา
ว22101 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี มีประสิทธิภาพ 89.93 / 87.50
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80 / 80
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 0.7653 แสดงว่าผู้เรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 76.53 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนชุดกิจกรรม การเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้และพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ รหัสวิชา ง21202 (โปรแกรม Microsoft Excel 2010) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 9/มี.ค./2561
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 9/มี.ค./2561
      แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้บทอ่านเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 4 23/ธ.ค./2556


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ptpk.mail@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป