[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ รหัสวิชา ง21202 (โปรแกรม Microsoft Excel 2010) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 244 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวอุมาพร สมนึก
19/พ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
2 รายงานการใช้และพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ รหัสวิชา ง21202 (โปรแกรม Microsoft Excel 2010) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 515 / ดาวน์โหลด : 95 ) เจ้าของ นางสาวอุมาพร สมนึก
9/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ( อ่าน : 493 / ดาวน์โหลด : 143 ) เจ้าของ นางบุญญาพร สีลา
9/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 771 / ดาวน์โหลด : 283 ) เจ้าของ นายบัญชา วงค์เสนา
27/ก.ค./2560
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
5 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคาในภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( อ่าน : 661 / ดาวน์โหลด : 118 ) เจ้าของ นางสาวพูลสิน เทียมตรี
27/ก.ค./2560
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
6 (OBECQA) รายงานวิธีการและผลการดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2560 ( อ่าน : 1203 / ดาวน์โหลด : 438 ) เจ้าของ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
19/มิ.ย./2560
ผลงานทางวิชาการ FullText
7 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้างคำใหม่และประโยคเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 1081 / ดาวน์โหลด : 133 ) เจ้าของ นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์
13/พ.ค./2560
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
8 รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง33246 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 656 / ดาวน์โหลด : 144 ) เจ้าของ นายพีรยุทธ แสงฟ้า
27/เม.ย./2560
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
9 รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1475 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอินทศักดิ์ เสนาใน
11/ก.พ./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ค31202 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 1529 / ดาวน์โหลด : 182 ) เจ้าของ นายกิตติศักดิ์ พวงศรีเคน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
19/ก.ย./2557
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
11 PPK BACKWARD Model ( อ่าน : 1479 / ดาวน์โหลด : 314 ) เจ้าของ นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
24/ธ.ค./2556
ผลงานทางวิชาการ FullText
12 การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง เด็กเส้น 3G2P ( อ่าน : 1798 / ดาวน์โหลด : 2167 ) เจ้าของ นายกิตติศักดิ์ พวงศรีเคน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
24/ธ.ค./2556
ผลงานทางวิชาการ FullText
13 วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้วยกระบวนการ 6 รู้ เชิดชูกานท์กวี ( อ่าน : 1106 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจุไรรัตน์ ประวันนา ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ
24/ธ.ค./2556
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
14 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้บทอ่านเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 1322 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวจินตนา แสงโสภา ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
24/ธ.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 E-book เรื่อง Important Days in Thailand, แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.1 ( อ่าน : 1409 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางวลัยพร พาโคกทม ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
23/ธ.ค./2556
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
16 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น รหัสวิชา ง22202 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1480 / ดาวน์โหลด : 517 ) เจ้าของ นางสาวชุติมา พาโคกทม ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
23/ธ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>